سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله صدوقی مشهد 
مدرس 
1391/07/01 
1391/11/01 
اصول عقاید 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله صدوقی 
مدرس 
1390/07/02 
1391/01/31 
جواهرالبلاغه 
همکاری 
حوزه علمیه خراسان 
پژوهشگر برتر سال1388 
1388/07/01 
1388/03/31 
همکاری 
حوزه علمیه خراسان 
رتبه برتر استانی جشنواره علامه حلی 
1392/07/01 
1393/03/31 
همکاری 
حوزه علمیه خراسان 
پژوهشگر برتر سطح دو 
1395/09/01 
1395/09/01 
همکاری 
مدرسه علمیه شهدا (سطح2)مشهد 
مسئول پژوهش 
1395/07/01 
1396/01/15 
پژوهش 
همکاری 
پايگاه بسيج مدرسه علميه شهدا 
مسؤل پژوهش 
1395/10/01 
1396/01/15 
همکاری 
مدرسه علمیه آیت الله العظمی خویی 
مسؤل پژوهش 
1396/01/15 
ادامه دارد 
همکاری 
مدرسه علمیه شهدا 
سردبیر 
1395/10/01 
1396/02/02 
نشریه راشد 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 
مدیر اجرایی 
1396/08/01 
ادامه دارد 
فصلنامه مصباح الفقاهه 
همکاری 
دانشگاه فردوسی مشهد 
پژوهشگر برگزیده 
1396/11/01 
1396/11/26 
نهمین جشنواره جهادگران علم وفناوری 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله خویی (ره) 
استاد 
1397/02/02 
1397/03/15 
درس روش تحقیق 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله خویی (ره) 
استاد 
1397/02/02 
1397/03/15 
درس مفاهیم پژوهش 
همکاری 
مدرسه علمیه آیت الله خویی (ره) 
استاد مشاور مقالات 
1396/07/01 
ادامه دارد 
مقالات فقهی و اصولی 
همکاری 
مدرسه علمیه آیت الله خویی (ره) 
ارزیاب مقالات 
1396/07/01 
1397/02/25 
مقالات فقهی و اصولی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 
استاد ارزیاب مقالات  
1396/11/01 
1396/12/27 
مقالات فقهی و اصولی