سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله صدوقی مشهد 
مدرس 
1391/07/01 
1391/11/01 
اصول عقاید 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله صدوقی 
مدرس 
1390/07/02 
1391/01/31 
جواهرالبلاغه 
همکاری 
حوزه علمیه خراسان 
پژوهشگر برتر سال1388 
1388/07/01 
1388/03/31 
همکاری 
حوزه علمیه خراسان 
رتبه برتر استانی جشنواره علامه حلی 
1392/07/01 
1393/03/31 
همکاری 
حوزه علمیه خراسان 
پژوهشگر برتر سطح دو 
1395/09/01 
1395/09/01 
همکاری 
مدرسه علمیه شهدا (سطح2)مشهد 
مسئول پژوهش 
1395/07/01 
1396/01/15 
پژوهش 
همکاری 
پايگاه بسيج مدرسه علميه شهدا 
مسؤل پژوهش 
1395/10/01 
1396/01/15 
همکاری 
مدرسه علمیه آیت الله العظمی خویی 
مسؤل پژوهش 
1396/01/15 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
همکاری 
مدرسه علمیه شهدا 
سردبیر 
1395/10/01 
1396/02/02 
نشریه راشد 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 
مدیر اجرایی 
1396/08/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
فصلنامه مصباح الفقاهه 
همکاری 
دانشگاه فردوسی مشهد 
پژوهشگر برگزیده 
1396/11/01 
1396/11/26 
نهمین جشنواره جهادگران علم وفناوری 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
پژوهشگر برگزیده 
1395/09/25 
1395/09/30 
جشنواره گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری  
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله خویی (ره) 
استاد 
1397/02/02 
1397/03/15 
درس مفاهیم پژوهش 
همکاری 
مدرسه علمیه آیت الله خویی (ره) 
استاد مشاور مقالات 
1396/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مقالات فقهی و اصولی 
همکاری 
مدرسه علمیه آیت الله خویی (ره) 
ارزیاب مقالات 
1396/07/01 
1397/02/25 
مقالات فقهی و اصولی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 
استاد ارزیاب مقالات  
1396/11/01 
1396/12/27 
مقالات فقهی و اصولی 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان مشهد 
استاد 
1397/07/01 
1398/01/26 
فقه یک سطح یک 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله خویی سطح2 
استاد 
1397/07/10 
1397/12/04 
حکومت اسلامی 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان(عج)سطح1 
استاد 
1397/07/18 
1397/12/14 
درس مفاهیم پژوهش 
تدریس 
مدرسه علمیه شهدا سطح 2 و3 
استاد 
1397/08/20 
1397/10/05 
درس پژوهش و حوزه 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله خویی سطح2 
استاد 
1397/08/20 
1397/10/06 
درس پژوهش و حوزه 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله صدوقی 
استاد 
1397/08/01 
1398/03/01 
درس روش تحقیق 
همکاری 
حوزه علمیه خراسان 
شایسته تحسین فراخوان13 
1396/11/30 
1397/08/24 
مقاله حدود اختیارات ولی 
همکاری 
حوزه علمیه خراسان 
همکاری در قسمت اجرایی 
1397/06/31 
1397/07/06 
چهارمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی 
همکاری 
مدرسه علمیه آیت الله خویی مشهد 
سردبیر 
1397/09/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مجله اندیشه های فقهی و اصولی 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله صدوقی مشهد 
استاد 
1397/09/29 
1398/03/01 
درس مفاهیم پژوهش 
تدریس 
مدرسه علمیه شهدا سطح2و3 
استاد 
1398/03/04 
1398/03/26 
درس روش نقد 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان(ع) 
استاد 
1398/01/24 
1398/02/11 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان 
استاد 
1398/04/16 
1398/05/20 
فقه2 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان (ع) 
استاد 
1398/04/16 
1398/05/13 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان(ع)  
استاد 
1398/05/12 
1398/05/22 
روش تحقیق 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان(ع)  
استاد 
1398/05/12 
1398/05/22 
مفاهیم پژوهش 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان(ع)  
استاد 
1398/06/30 
1398/09/20 
احکام عملی 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان(ع)  
استاد 
1398/06/30 
1398/11/23 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله خویی (ره) 
استادناظر 
1398/06/26 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مکاسب محرمه 
تدریس 
مدرسه علمیه حضرت حجت (ع) 
استاد 
1398/08/02 
1399/02/01 
درس مفاهیم پژوهش 
تدریس 
مدرسه علمیه شهدا 
استاد 
1398/09/10 
1398/10/10 
درس پژوهش و حوزه 
همکاری 
نمایشگاه بین المللی مشهد 
معاون پژوهش غرفه مدرسه آیت الله العظمی خویی (ره) 
1398/09/20 
1398/09/23 
جشنواره و نمایشگاه پژوهش و فناوری 
تدریس 
مدرسه علمیه شهدا(سطح2) 
استاد 
1398/11/12 
1398/11/24 
روش نقد 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان 
استاد ارزیاب مقالات 
1398/09/02 
1398/11/28 
فراخوان14 حوزه خراسان 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان 
استاد 
1398/07/06 
1398/11/21 
مفاهیم پژوهش 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان 
استاد 
1398/07/06 
1399/02/06 
روش تحقیق 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان 
داور 
1396/10/02 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مجله علمی تخصصی مصباح الفقاهه 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله خویی 
استاد 
1398/12/10 
1399/02/25 
درس روش نقد 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله خویی 
استاد 
1398/12/10 
1399/02/25 
درس پژوهش و حوزه 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان 
استاد داور 
1399/03/03 
1399/05/26 
مقالات فراخوان15 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان 
مسؤل پژوهش 
1397/07/01 
1398/06/31 
مسؤل پژوهش برترسال98 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله خویی(ره) 
استاد راهنما 
1399/06/16 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مکاسب محرمه 
تدریس 
مدرسه علمیه شهدا 
استاد 
1399/07/12 
1399/11/07 
پژوهش و حوزه 
تدریس 
مدرسه علمیه شهدا 
استاد 
1399/08/03 
1399/11/04 
روش نقد 
تدریس 
مدرسه علمیه شهدا 
استاد 
1399/08/03 
1399/11/01 
مهارت مناظره و مغالطه 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله خویی 
استاد 
1399/08/03 
1399/11/06 
روش نقد 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله خویی 
استاد 
1399/08/03 
1399/11/04 
پژوهش و حوزه 
تدریس 
مدرسه علمیه آیت الله خویی 
استاد 
1399/08/03 
1399/11/04 
مهارت مناظره و مغالطه 
همکاری 
حوزه علمیه خراسان 
شایسته تقدیر فراخوان15 
1398/12/20 
1399/09/25 
مقاله