مشخصات فردی و زندگینامه
نام:کاظم
نام خانوادگی:ابراهیم زاده
پست الکترونیک:k.ebrahimzadeh68@gmail.com
آدرس وب سایت:https://civilica.com/p/195483/
نخصص ها:سایر