مشخصات فردی و زندگینامه
نام:کاظم
نام خانوادگی:ابراهیم زاده
پست الکترونیک:k.ebrahimzadeh68@gmail.com
نخصص ها:سایر