نسیم های رحمت الهی
401 بازدید
تاریخ ارائه : 2/12/2015 5:51:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

پیامبر گرامی اسلام می فرمایند:

ان‏ لربكم‏ في‏ ايام‏ دهركم نفحات، الا فتعرضوا لها. (اصول کافی)

یعنی نسیمهای رحمت الهی گاه به گاه می وزد. رحمت الهی مثل نسیم است، خبر نمی کند که کی و چه ساعتی می آیم. هوشیار باشید که از آن نسیمها استفاده کنید. فرصتها مثل نسیم زودگذر است، اگر از دست رفت به چنگ نمی آید. مع السف ما در حالی هستیم که روز به روز فرصتها را از دست می دهیم.