دعای حضرت رسول اکرم (ص)
347 بازدید
تاریخ ارائه : 2/24/2015 10:40:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

خدایا مرا به دانش توانگر ساز و به بردباری زینت بخش و به پرهیزگاری گرامی بدار و به تندرستی زیبایی ده!

به نقل از کتاب سیری در سیره نبوی، شهید مطهری، صفحه 257