تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 2 
1395 
فقه و اصول 
قم 
0.00 
سطح 3 
1397 
فقه و اصول 
مشهد 
0.00 
خارج 
1398 
فقه و اصول 
مشهد- سال اول 
0.00 
خارج 
1399 
فقه و اصول 
مشهد- سال دوم 
0.00 
خارج 
فقه و اصول 
مشهد- سال سوم 
0.00