آشنایی با فضای طلبگی
83 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : روزنامه شهرآرا. مشهد
محل مصاحبه : مدرسه علمیه ایت الله صدوقی (ره)
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : روزنامه شهرارا. مشهد
تعداد شرکت کننده : 0