کتاب حروف المعانی با رویکرد قرآنی
640 بازدید
موضوع: ادبیات عرب
مصاحبه کننده : خبرگزاری حوزه علمیه خراسان
محل مصاحبه : نمایشگاه اثار پژوهشی واقع در بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0